Algemene voorwaarden Iminco

Download hier de pdf-versie

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Iminco en overeenkomsten inclusief vervolgovereenkomsten of aanvullende opdrachten tussen Iminco en Opdrachtgever.
 2. Iminco, maar ook alle (rechts)personen die Iminco bij de uitvoering van een opdracht inschakelt kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uitgesloten.
 4. Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.

Artikel 2 – Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen, hierna: “Offertes”, van Iminco zijn vrijblijvend.
 2. Indien in Offertes een (aanvaardings)termijn genoemd wordt betreft dit slechts de geldigheid van de Offertes en tast dit de vrijblijvendheid niet aan. Wordt in Offertes geen termijn genoemd dan geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen.

Artikel 3 – Totstandkoming, wijziging en annulering Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door de tijdige schriftelijke, integrale aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Iminco van de (mondeling) verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e mailbericht.
 2. Wijzigingen in de (bestaande) Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Iminco worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Iminco voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.
 4. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht en eventueel daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken daarvan in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iminco voert de Overeenkomst uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Iminco heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Termijnen en overmacht

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Iminco schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijk termijn aan te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. In beginsel zijn beide partijen gehouden aan het overeengekomen tijdspad. Indien Opdrachtgever echter om welke reden dan ook aan Iminco vraagt de uitvoering van de overeenkomst voor 7 dagen of langer ten opzichte van het overeengekomen tijdspad aan te houden of uit te stellen, kan Iminco daarmee instemmen onder de voorwaarde dat het Iminco vrijstaat het tijdspad aan te passen aan haar planning.
 3. Indien Opdrachtgever een geplande afspraak zodanig kort tevoren afzegt dat Iminco de voor deze afspraak ingeplande medewerkers of derden niet meer elders kan inplannen, is Opdrachtgever verplicht de ingeplande uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van Opdrachtgever. Een afspraak wordt in ieder geval geacht te kort tevoren te zijn afgezegd indien dit gebeurt binnen 24 uur voor de geplande afspraak.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij Iminco of haar leveranciers, voorzien of niet-voorzien, waaronder (langdurige) ziekte, verlies van data, defecten, overbelasting van internet waardoor Iminco niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Iminco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Iminco haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. Iminco kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
 6. Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan ieder der partijen deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat Iminco tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door Iminco is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Artikel 6 – (Eind)oplevering, onderzoek

 1. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd vindt na afronding van iedere fase een oplevering van die fase plaats. Iedere oplevering wordt geacht plaats te vinden op het adres waar Iminco haar zetel heeft.
 2. Opdrachtgever zal iedere opgeleverde fase binnen een week na oplevering controleren. Opdrachtgever zal daarbij onderzoeken of het opgeleverde voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zonder tegenbericht binnen die week wordt de betreffende fase geacht te zijn aanvaard.
 3. Iminco kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 4. Iminco zal Opdrachtgever schriftelijk berichten dat het hele project is afgerond. Opdrachtgever zal binnen twee weken na ontvangst daarvan laten weten of het eindresultaat wordt aanvaard. Zonder tegenbericht binnen deze termijn wordt het project geacht definitief te zijn afgerond.

Artikel 7 – Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.
 3. Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Iminco.
 4. Indien Opdrachtgever te laat betaalt is de wettelijke handelsrente verschuldigd met een minimale rente van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Betalingen door Opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Iminco de bevoegdheid tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 7. Indien Iminco genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is Opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan Iminco te vergoeden, althans tenminste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 300,00.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Iminco is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Iminco mag technische (voorzorg)maatregelen nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
 2. Iminco heeft het recht de aan haar zijde ten gevolge van de Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Daarbij zal geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9 – Opslag van data en materialen

 1. Iminco is tot en met 90 kalenderdagen na afronding van de opdracht verantwoordelijk voor de opslag van data en materialen die door Iminco zijn vervaardigd in het kader van de overeenkomst. Na verloop van deze termijn is Iminco niet langer verantwoordelijk voor de opslag van gegevens, materialen, producten en/of bestanden en niet aansprakelijk voor schade door verlies van data en materialen.
 2. Binnen voornoemde termijn van 90 kalenderdagen zal Iminco, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, de bij Iminco aanwezige door Iminco vervaardigde data en materialen aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor zover deze geen intellectueel eigendom van Iminco zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Iminco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Iminco is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Iminco is beperkt tot maximaal tweemaal de opdrachtsom, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of – in geval sprake is van een duurovereenkomst – maximaal de gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 10.000,00 exclusief btw.
 3. Iminco is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens voor zover die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Iminco, haar medewerkers en door of namens Iminco ingeschakelde derden.
 4. Iminco kan derhalve uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt tevens verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld.
 6. Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn met schade waarvoor zij Iminco aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Iminco, op straffe van verval van eventuele aanspraken.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Iminco en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat Iminco daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
 8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Iminco.

Artikel 11 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook dat – ingeval in het kader van de Overeenkomst door of namens Iminco personen moeten worden geportretteerd – geen inbreuken op portretrechten worden gemaakt. Iminco hoeft het in de vorige volzin bedoelde niet te onderzoeken. Opdrachtgever vrijwaart Iminco voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Iminco voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Iminco toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Iminco in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere partij en die informatie niet openbaren. Deze verplichting duurt voort na afloop van de Overeenkomst.
 2. Partijen zullen alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de informatie te verzekeren. Daarbij zullen zij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen, dat de informatie op passende wijze is beveiligd tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang.
 3. Partijen zien er op toe dat personeel en ingeschakelde agentschappen, hulppersonen of derden in gelijke mate als zijzelf tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden zijn. Zo nodig wordt dit schriftelijk met hen overeengekomen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Overeenkomsten tussen Iminco en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht ook indien aan (een deel van) een overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.
 2. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Iminco en opdrachtgever.

VERSIE 2018/01