Algemene Voorwaarden

Iminco Coaching met tACT

 1. Iminco Coaching met tACT, opgericht door mevrouw I.H. (Inge) Mink, is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60445238 (hierna te noemen: “Iminco”). Iminco richt zich op het coachen van (jong) volwassenen vanaf 16 jaar (hierna te noemen: “cliënt”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Iminco
 3. Iminco voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de ethische gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (hierna te noemen: “NIP”) en acht zich gebonden aan het klachtenreglement van het NIP. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van het
 4. De gegevens van de cliënt worden bewaard in een dossier. Dat zijn doorgaans de personalia, het coachplan en werkaantekeningen over de voortgang van het coachingtraject. In sommige gevallen kan (met toestemming van de cliënt) correspondentie met derden van toepassing zijn, ook deze brieven zullen in het dossier worden opgeslagen. De cliënt heeft het recht het dossier in te zien, uitgezonderd de werkaantekeningen van Iminco. Er bestaat voor coaching geen wettelijke termijn voor wat betreft het bewaren van het dossier. In overleg met de cliënt kan dit dossier na afloop van het coachingtraject vernietigd worden, of een overeengekomen termijn worden bewaard.
 5. Iminco is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies en de werkzaamheden die Iminco uitvoert ten behoeve van de cliënt. Overleg met derden met betrekking tot de cliënt vindt uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming van cliënt.
 6. Iminco voert de aan haar verstrekte opdracht uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken. In het geval dat Iminco onverhoopt in deze verplichting, of in enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Iminco in het betreffende dossier in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de cliënt is betaald, met een maximum van € 5000,00 incl. btw.
 7. De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Iminco.
 8. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht. Coachingsessies duren 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Eventuele meertijd door aanvullende werkzaamheden of hieruit voortvloeiende kosten worden vooraf met cliënt besproken. De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Iminco (www.Iminco.nl) of zijn op te vragen bij Iminco. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.
 9. Gewerkte uren zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Iminco gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie. Iminco is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
 10. Indien de cliënt zonder afzegging afwezig is, dan wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Indien de cliënt telefonisch geen gehoor krijgt, dan kan een bericht ingesproken worden op de voicemail.
 11. Iminco is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Iminco bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Iminco kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Iminco op de cliënt.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op https://iminco.nl/algemene-voorwaarden.